Въпроси и отговори

Въпрос: С какъв капацитет (брой легла, стаи или обща площ) и категория трябва да бъде хотелския комплекс?
Отговор: В заданието е записано: За хотела се изисква обемно – градоустройствено предложение за избраното от проектантския екип УПИ, без функционални схеми и разпределения на сградата. Третира се ситуацията, организацията на откритите площи – басейни, паркиране, функционално заложени елементи. Да се изследва обемно-пространствено в цялостния облик на територията.

Въпрос: Какво е търсеното съотношение между еднофамилни къщи и многофамилни апартаментни сгради?
Отговор: Няма такова съотношение касаещо общото изграждане, защото считаме, че градоустройствените параметри на всяко УПИ подсказва решенията за индивидуални жилищни сгради или апартаментни жилищни сгради.Но по отношение на съотношението на големината на индивидуалните жилищни сгради и апартаментните такива са отбелязани в т.3.4.1 на заданието.

Въпрос: Паркът в югозападния край на полуострова ли е предвиден да бъде разположен?
Отговор: Да. Паркът е до кв.28.

Въпрос: Целта на възложителя да изпълни изцяло разрешените застроени площи ли е, или ще се предпочитат решения с по-ниски от нормативната плътност и Кинт с цел по-високо качество на обитаване и цена на имотите?
Отговор: Да. Целта на възложителя е да се изпълнят изцяло разрешените застроени площи. Плътността е достатъчно ниска – на 389619 кв.м. площ на имотите – застроената е само 168366 кв.м.,а зелена площ е 221252 кв.м.,това създава условия за доста качествено обитаване за един жилищен комплекс.

Въпрос: Има ли ограничение на участниците в проектантските колективи? Във формата за регистрация са предвидени 6 човека – ръководител и 5-ма членове на екип. Могат ли да се добавят още или това е допустимата бройка за регистрация?
Отговор: Никакви ограничения за броя на участниците в колектива, както и за техните професии. Ако е необходимо допълнете ги във формата или ги избройте в допълнителен лист.

Въпрос: В приложения застроителен план на конкурсния терен всички парцели са със статут на устройствена жилищна зона. Същевременно в конкурсната програма се изисква високо категориен хотелски комплекс. Молим за изясняване, значи ли това промяна на утвърдената вече устройствена зона  Жс (жилища) на част от посочените парцели в устройствена зона за изцяло обществени функции(хотел)?
Отговор: Да. След избора на УПИ, който ще бъде предназначен за застрояване на  високо категориен хотелски комплекс ще поискаме промяна на устройствената зона за изцяло обществени функции-хотел. Това не е направено с цел да не се ограничава творческото виждане на проектанта.

Въпрос: Какво има в новоурегулирано УПИ III169, кв.18. Защо е такъв размер и защо няма застроителни линии?
Има ли конкретна причина за поставяне на границите на УПИ III280 и УПИV177 , кв. 16, точно по този начин (не са по имотни Граници)?
Отговор: За около 80% от имотите собственост на „Форос Дивелъпмънт”АД имаше влезли в сила ПУП-ПРЗ преди 13.04.2009г., когато влиза в сила общият ПУП-ПРЗ на кв. Крайморие. Тези имоти за които питате по времето, когато е правен ПУП-ПРЗ за имотите около тях, все още не са били собственост на „Форос Дивелъпмънт” АД и поради тази причина са останали с действителните си размери при придобиването им и не са могли да бъдат укропнени, както това се случи с всички останали имоти.
За УПИ ІІІ 169 в кв. 18 трудно при този мащаб могат да се нанесат застроителни линии, когато цялата му площ е 302 кв.м. Градоустройствените параметри са за Жм1.
Ако с текста на първия абзац не съм успял да отговоря и на втората част на въпроса Ви, моля пояснете ми Вашия въпрос „не са по имотни Граници”.

Въпрос: Въпреки че пристанищната територия не е обект на конкурсната разработка, прави впечатление, че няма директна свързаност с уличната мрежа, а единствено с пешеходните алеи. Трябва ли да бъде предвидена такава връзка?
Отговор: Такава връзка е предвидена и тя маже да се види в „нивелетния план” между осеви точки 2b и 2с. В работните чертежи е изключена, защото тези чертежи са част от документите на обществената поръчка, която ще обяви Община Бургас и тази пътна връзка не може да се изгражда при липсата на пристан.

Въпрос: Възможно ли е сега да се изпрати формуляр за участие, в който са вписани имената на определени хора, които при предаването на материалите да не са същите?
Отговор: Да възможно е. Ние държим да се запазят името на екипа и ръководителя на екипа, предполагайки, че той е събрал този екип. Именно заради факта, че могат да бъдат заменени определени участници в екипа, ние сме подготвели декларация образец 2, която се прилага в запечатания плик, съпровождащ конкурсния проект. Смяната на ръководителя също е допустима, но за това ще е необходимо да ни информирате предварително и да приложите писмен отказ-декларация на предния ръководител, подписана саморъчно и изпратена в оригинал по пощата или с куриерска служба.

Въпрос: Допустима ли е промяна отреждането и габарити на отделни имоти с цел защита на конкурсното решение при съобразяване действащите параметри и ограничители на застрояване?
Отговор: Отреждането на имотите е влязло в сила с Решение №32/13.04.2009 на Общински съвет Бургас и не може да бъде променяно в следващите 5 години. Инвестиционната програма на инвеститора- собственик на имотите предмет на конкурса, е насочена към създаването на един модерен комплекс за живеене и почивка и няма намерение да променя отреждането. По отношение на габаритите на имотите е допустима промяна, ако си заслужава изработването и частична промяна на ПУП-ПРЗ за съответните имоти.

Въпрос: Решенията на въпросите с общественото обслужване изцяло в имотите на възложителя ли трябва да се осъществи? Допустимо ли е разработката да обхване околните публични терени?
Отговор: Общественото обслужване на кв. Крайморие е предвидено в устройствена зона за многофункционално ползване от тип “Смесена централна зона“. Основните обслужващи функции с районно, градско и надградско значение, ще се поемат от тази устройствена зона с обща площ 20,28 ха. В началната страница на сайта на конкурса е публикувана карта, на която се вижда непосредствената близост на тази зона/”Бизнес зона”/ до имотите на инвеститора предмет на конкурса. Затова обслужващите сгради и помещения в района предмет на конкурса ще трябва да бъдат сведени до необходимия минимум, за да осигурят всичко необходимо за удобство и в услуга на обитателите. Околните публични терени са предвидени за изграждане на съоръжения за инженерната инфраструктура и за озеленяване.

Въпрос: Какво е отношението на инвеститора по въпроса със собствеността на терена? Дали собствеността на терена ще се запази независимо от функциите на имотите или се предвижда различно отношение спрямо функционалните им специфики?
Отговор: Собствеността на имотите ще се променя съответстващо на функциите на имота, но функционалните им специфики няма да се променят с промяната на собствеността. Целта на този конкурс е точно в това, да се изгради цялостна концепция, която да не се променя независимо от собствеността на имота.

Въпрос: На базата на специфични решения заложени в концепцията правилно ли допускаме че инвеститора има визия за развитие на територията като един в до голяма степен „затворен“ комплекс с ограничен достъп на външни лица, и това ли е търсената посока на развитие?
Отговор: Допускането за „затворен”комплекс с ограничен достъп на външни лица се поражда у Вас от това ,че комплекса предмет на конкурса е върху територията на един полуостров ограден от трите страни с море.Но ако погледнете общият ПУП-ПРЗ на кв.Кройморие ще видите, че достъпът до този район се осъществява по една главна и три второстепенни улици.Фериботната връзка на кв.Крайморие с центъра на Бургас няма да обслужва само комплекс”Форос”.В кв.№16 и 20 има имоти,които не са собственост на „Форос дивелъпмънт”АД и те не са включени в конкурсната разработка. Инвеститора няма визия за развитие на територията като един в до голяма степен „затворен“ комплекс с ограничен достъп на външни лица и това не е търсената посока на развитие.

Въпрос: Централно разсичане на територията от главна улица с тясна разделителна ивица не позволяваща удобно и безконфликтно пешеходно и вело напречно преминаване и обединение на източната и западната част.
Отговор:Главната улица, ако познавате силуета на терена, ще забележите, че върви по най-високата му част.В зоната около главната улица ,съгласно градоустройствените параметри, се допуска най-високото застрояване като отивайки на изток и запад височината на застрояване намалява, което обуславя възможността да се вижда морето от всички етажи на сградите.
Наличието на разделителна ивица наистина не позволява удобно но в замяна на това безконфликтно пресичане на главната улица.Защото ако няма такава разделителна ивица пресичането ще бъде много удобно/всеки ще пресича там където му е удобно/, но във всички случаи ужасно конфликтно. Пешеходно и вело напречно преминаване и организирано в кръстовищата на ул.1 с ул.3; ул.8 и 9; ул. 7 и 10.В тези кръстовища е предвидена и възможността за преминаване от изток на запад и обратно и от автомобили.
Благодарим Ви, че ни обърнахте внимание на този въпрос за да видим, че при организацията на движение не са предвидени пешеходни пътеки в зоната на пресечките на улици 4,5 и 6 с главната улица. Това ще бъде поправено при строителството на улиците.

Въпрос: Съдейки по разположението на спирките за обществен транспорт обслужващи само източната част на територията, на него не се разчита като на основен транспорт
Отговор: Спирките на обществения транспорт обслужващ територията предмет на конкурса съгласно приложеното копие на схемата за организация на движението са : на улица 3 -две спирки от двете страни на улицата; на кръстовището на ул. 3 с ул.4 –една в посока на излизане от комплекса на ул.3 и една на влизане на ул.4; на главна ул.1 –две спирки, едната в УПИ І-270 кв.20, другата в УПИ ХІ-275 кв.16; една крайна на кръговото движение в края на ул.1.

Въпрос: „Запушването“ на тупиковите улици с имоти за инженерна инфраструктура и ограничения достъп до крайбрежните алеи възпрепятства като цяло достъпа до крайбрежните територии и използването им за рекреация, и база за развитие на “зелена” система в комплекса.
Отговор: „Запушването“ на тупиковите улици с имоти за инженерна инфраструктура и ограничения достъп до крайбрежните алеи възпрепятства достъпа само на автомобили до крайбрежните алеи. Ако в тези зони се създадат условия за интензивно движение на автомобили тогава крайбрежните територии не биха могли да се използват за рекреация, и база за развитие на “зелена” система в комплекса.
Имотите за инженерна инфраструктура са изнесени почти изцяло вън от зоната за живеене и затова „запушват” тупика за да се обслужват от едрогабаритна техника без да нарушават естественият ритам на живот в комплекса.

За да зададете въпрос относно
АРХИТЕКТУРЕН КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА „КОНЦЕПЦИЯ ЗА ОБЕМНО-УСТРОЙСТВЕНО РЕШЕНИЕ НА ЖИЛИЩНО-ВАКАНЦИОНЕН КОМПЛЕКС „ФОРОС“ В КВ. „КРАЙМОРИЕ“ НА ГР. БУРГАС“,
моля използвайте телефоните или адреса на е-поща, обявени в страницата ни за КОНТАКТИ.